ตรวจสอบการรับรองปริญญา

ตรวจสอบหลักสูตรที่รับรอง

        ผู้ที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องจบวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรที่มีการรับรองแล้ว ดังนั้น ขอให้นิสิต/นักศึกษา ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ตรวจสอบหลักสูตรก่อนเข้ารับการศึกษา